x-force

x-force teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-force x-kuvvet

x-force terimi için benzer kelimeler ve anlamları

coming into force or the continuance in force yürürlüğe girme veya yürürlükte kalma
majestic heights of meeting physical force with soul force. fiziksel güçle ruh gücü ile buluşmanın görkemli yükseklikleri.
air force hava kuvvetleri
air force cross hava kuvvetleri çapraz
air force one birinci hava kuvvetleri
atomic force microscope atom kuvveti mikroskobu
back electromotive force geri elektromotor kuvveti
brisement forcé brisement forcé
brute force kaba kuvvet
brute-force attack kaba kuvvet saldırısı
buoyant force kaldırma kuvveti
centrifugal force merkezkaç kuvveti
centripetal force merkezcil kuvvet
coercive force zorlayıcı kuvvet
coercive-force zorlayıcı kuvvet
color force renk kuvveti
columbus air force base columbus hava kuvvetleri üssü
coriolis force coriolis gücü
coulomb force coulomb kuvveti
counter electromotive force karşı elektromotor kuvveti
deflecting force sapma kuvveti
delta force delta gücü
driving force itici güç
electromagnetic force elektromanyetik güç
electromotive force elektrik hareket gücü
electrostatic force elektrostatik kuvvet
electroweak force elektrolitik kuvvet
exchange force değişim kuvveti
fictitious force hayali kuvvet
field of force güç alanı
fifth force beşinci kuvvet
force kuvvet
force carrier kuvvet taşıyıcı
force cup kuvvet kupası
force de frappe zorla almak
force down someone's throat birinin boğazını aşağı çekmek
force fit zorlama
force majeure mücbir sebep
force of habit alışkanlık gücü
force of mastication çiğneme kuvveti
force one's hand birini zorla
force play zorla oynama
force pump basma tulumba
force someone's hand birinin elini zorla
force to be reckoned with hesaba katılması gereken kuvvet
force-draft zorla taslak
force-feed zorla besleme
force-field analysis güç alanı analizi
force-march kuvvet-mart
force-out kuvvet çıkış