i accept your offer

i accept your offer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept your offer teklifini kabul ediyorum

i accept your offer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accept your offer teklifini kabul et
accept the offer teklifi kabul et
accept an offer bir teklifi kabul et
accept a job offer iş teklifi kabul et
accept our offer teklifimizi kabul et
accept a better offer daha iyi bir teklif kabul et
never offer or accept asla teklif etme veya kabul etme
demand or accept, offer or give any kind her türlü talep veya kabul, teklif veya teklif vermek
to accept this offer bu teklifi kabul etmek
i accept this offer bu teklifi kabul ediyorum
i recommend that we accept the offer teklifi kabul etmemizi tavsiye ederim
i accept the offer teklifi kabul ediyorum
accept your invitation davetini kabul et
please accept, your excellency, the assurance of my highest lütfen kabul edin, mükemmellik, en yüksek güvencem
accept your application başvurunu kabul et
please accept, your excellency lütfen, mükemmellik
we accept your proposal teklifinizi kabul ediyoruz
accept your request isteğini kabul et
i gladly accept your invitation memnuniyetle davetini kabul ediyorum
for your convenience we accept rahatınız için kabul ediyoruz
accept your lot lotunu kabul et
you agree to accept credits to your card kartınıza kredi kabul etmeyi kabul edersiniz
i accept your kind invitation nazik davetinizi kabul ediyorum
accept your responsibility sorumluluğunu kabul et
you accept sole responsibility for determining whether your olup olmadığını belirlemek için tamamen sorumluluk kabul etmiş sayılırsınız.
accept charges for your call aramanız için masraf kabul et
accept your new yenisini kabul et
if a merchant refuses to accept your eğer bir satıcı kabul etmeyi reddederse
i accept your proposal teklifini kabul ediyorum
to accept your kind invitation nazik davetinizi kabul etmek için
accept your orders siparişlerini kabul et
accept the consequences of your actions eylemlerinin sonuçlarını kabul et
we will accept your decision kararını kabul edeceğiz
accept your ask sorunu kabul et
your willingness to accept kabul etme isteğin
accept your complaint şikayetini kabul et
thank you for your offer teklifin için teşekkürler
your offer teklifiniz
i appreciate your offer teklifini takdir ediyorum
accepting your offer teklifini kabul etmek
offer your help yardımını teklif et
consider your offer teklifini düşün
place your offer teklifini ver
about your offer teklifin hakkında
match your offer teklifine uy
enter your offer teklifini gir
submit your offer teklifini gönder
for your offer teklifin için
improve your offer teklifini geliştir
offer your expertise uzmanlığını öner