paddy-last

paddy-last teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
paddy-last çeltik ve son

paddy-last terimi için benzer kelimeler ve anlamları

paddy çeltik
paddy wagon çeltik vagonu
plastic paddy plastik çeltik
paddy rice çeltik
paddy field çeltik tarlası
paddy straw çeltik saman
paddy seed çeltik tohumu
rice paddy fields pirinç çeltik tarlaları
paddy husk çeltik kabuğu
paddy land çeltik tarlası
paddy power çeltik gücü
paddy rice crops çeltik pirinç bitkileri
paddy cultivation çeltik tarımı
paddy harvest çeltik hasat
harvesting paddy çeltik hasat
paddy's day çeltik günü
paddy farmers çeltik çiftçiler
st. paddy's day st. çeltik günü
paddy crop çeltik ekimi
paddy farming çeltik tarımı
flooded paddy field sular altında paddy alan
harvested paddy hasat çeltik
paddy production çeltik üretimi
rice paddy husks pirinç çeltik kabuğu
planted paddy ekili çeltik
in a rice paddy pirinç tarlasında
paddy rice cultivation çeltik tarımı
paddy irrigation çeltik sulaması
paddy growing çeltik yetiştiriciliği
paddy productivity çeltik verimliliği
in a paddy rice çeltik pilavında
last last chance son son şans
for the last last sonuncusu için
last last name soyadı
at last sonunda
at long last en sonunda
at the last minute son dakikada
breathe one's last son nefesini kes
combination last son kombinasyon
custer's last stand küme & # x27; son standı
every last one her biri
famous last words ünlü son sözler
fermat's last theorem fermat'ın son teoremi
first and last ilk ve son
from first to last baştan sona
have the last laugh son gülmekten
he who laughs last, laughs best son gülen, en iyi gülen
joint and last survivor annuity ortak ve son kurtulan yıllık maaş
last son
last analysis son analiz