pact

pact teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pact pakt

pact terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pact pact pakt pakt
anti-comintern pact anti-comintern anlaşması
atlantic pact atlantik anlaşması
kellogg-briand pact kellogg-briand paktı
locarno pact locarno antlaşması
munich pact münih antlaşması
nazi-soviet non-aggression pact nazi-sovyet saldırganlık antlaşması
pact of steel çelik paktı
stability pact istikrar anlaşması
suicide pact intihar anlaşması
warsaw pact varşova paktı
stability and growth pact istikrar ve büyüme paktı
fiscal pact mali anlaşma
andean pact and anlaşması
trade pact ticaret anlaşması
global jobs pact küresel iş anlaşması
social pact sosyal anlaşma
pact of silence sessizlik anlaşması
civil solidarity pact sivil dayanışma anlaşması
european pact on immigration and asylum avrupa göç ve iltica anlaşması
tripartite pact üçlü anlaşma
growth and stability pact büyüme ve istikrar paktı
non-aggression pact saldırgan olmayan anlaşma
asia indigenous peoples pact asya yerli halklar antlaşması
global pact küresel anlaşma
ilo global jobs pact ilo global iş anlaşması
sign a pact anlaşma imzala
european pact for equality between women and men kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik için avrupa antlaşması
truce pact ateşkes anlaşması
stability pact for south eastern europe güney doğu avrupa için istikrar antlaşması
two-party pact iki taraflı anlaşma
government pact devlet anlaşması
pact with the devil şeytanla anlaşma
a faustian pact bir faustian anlaşması
free trade pact serbest ticaret anlaşması
elite pact elit pakt
pact of oblivion unutkanlık anlaşması
pact project anlaşma projesi
territorial pact toprak anlaşması
shareholder pact hissedar anlaşması
baghdad pact bağdat antlaşması
pact launched anlaşma başlatıldı
to pact with anlaşmak
rio pact rio pakt
united nations world pact birleşmiş milletler dünya antlaşması
comply with the pact pakete uymak
strike a pact anlaşma yapmak
the signing of a pact bir antlaşmanın imzalanması
friendship pact dostluk anlaşması
european stability and growth pact avrupa istikrarı ve büyüme paktı