packing density

packing density teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
packing density paketleme yoğunluğu

packing density terimi için benzer kelimeler ve anlamları

calculation of calorific values, density, relative density a kalorifik değerlerin hesaplanması, yoğunluk, bağıl yoğunluk a
high packing density yüksek paketleme yoğunluğu
higher packing density daha yüksek paketleme yoğunluğu
bone density kemik yoğunluğu
bone mineral density kemik mineral yoğunluğu
charge density yük yoğunluğu
collision density çarpışma yoğunluğu
critical density kritik yoğunluk
current density akım yoğunluğu
density yoğunluk
density current yoğunluk akımı
density function yoğunluk fonksiyonu
double density çift yoğunluklu
electric flux density elektrik akısı yoğunluğu
energy density enerji yoğunluğu
familial high-density lipoprotein deficiency ailesel yüksek yoğunluklu lipoprotein eksikliği
flux density akı yoğunluğu
high-density yüksek yoğunluklu
high-density lipoprotein yüksek yoğunluklu lipoprotein
high-density polyethylene yüksek yoğunluklu polietilen
joint density function eklem yoğunluğu fonksiyonu
low-density düşük yoğunluklu
low-density lipoprotein düşük yoğunluklu lipoprotein
low-density polyethylene düşük yoğunluklu polietilen
luminous flux density ışık akısı yoğunluğu
magnetic flux density manyetik akı yoğunluğu
neutral density nötr yoğunluk
non-density olmayan yoğunluklu
optical density optik yoğunluk
probability density function olasılık yoğunluğu fonksiyonu
reflection density yansıma yoğunluğu
relative density bağıl yoğunluk
single density tek yoğunluk
surface density yüzey yoğunluğu
transmission density iletim yoğunluğu
vapour density buhar yoğunluğu
variable-density wind tunnel değişken yoğunluklu rüzgar tüneli
weight density ağırlık yoğunluğu
bulk density kütle yoğunluğu
population density nüfus yoğunluğu
power density güç yoğunluğu
high density yüksek yoğunluk
vapor density buhar yoğunluğu
tap density musluk yoğunluğu
stocking density stoklama yoğunluğu
high density polyethylene yüksek yoğunluklu polietilen
low density düşük yoğunluklu
bone density test kemik yoğunluğu testi
medium density fiberboard orta yoğunluklu sunta
density meter yoğunluk ölçer