packing case

packing case teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
packing case paketleme kılıfı

packing case terimi için benzer kelimeler ve anlamları

case packing kılıf paketleme
case packing equipment kutu paketleme ekipmanları
case by case basis duruma göre durum
on a case by case basis duruma göre
case by case duruma göre
from case to case davadan davaya
a case-by-case basis durum bazında
on a case by case davaya göre
on a case to case basis dava bazında
on case by case basis duruma göre
in a case by case basis duruma göre
case by case approach vaka yaklaşımı ile durum
handled on a case by case basis duruma göre işlenir
in a case by case bir durumda
in case by case basis duruma göre
only on a case-by-case basis, sadece durum bazında,
on case to case basis duruma göre
considered on a case-by-case basis duruma göre değerlendirilir
case by case study örnek olay incelemesi
case by case decision dava kararıyla durum
vary from case to case duruma göre değişir
a case-by-case duruma göre
a case by case approach vaka yaklaşımı ile bir vaka
agreed on a case-by-case basis durum bazında kararlaştırıldı
case by case solution vaka çözümü ile durum
case by case consideration duruma göre durum
case-by-case assessment durum değerlendirmesi
on case by case duruma göre
case by case method vaka yöntemi ile durum
case reports case series vaka raporları vaka serileri
determined on a case-by-case basis duruma göre belirlenir
evaluated on a case-by-case basis duruma göre değerlendirilir
on a case by case basis through dava bazında dava bazında
approved on a case by case basis duruma göre onaylanmış
judged on a case-by-case basis, duruma göre değerlendirilir,
in case after case davadan sonra
discussed case by case duruma göre görüşülen durum
done on a case by case basis duruma göre yapılır
rather than on a case by case basis duruma göre değil, duruma göre
in the event of a case-by-case duruma göre
conflicts on a case by case basis vaka bazında çatışmalar
exceptions on a case by case basis vaka bazında istisnalar
allow on a case by case basis duruma göre izin vermek
handled on a case by case bir davanın durumdan ele alınması
on a case-by-case basis, subject duruma göre, konu bazında
4. on a case-by-case basis 4. duruma göre
a case by case assessment vaka değerlendirmesine göre bir vaka
case-by-case basis if the national legislation allows for ulusal mevzuat izin veriyorsa, durum bazında
best-case and worst-case scenarios en iyi durum ve en kötü durum senaryoları
made on a case by case basis vaka bazında yapılmış