packed in like sardines

packed in like sardines teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
packed in like sardines sardalye gibi paketlenmiş

packed in like sardines terimi için benzer kelimeler ve anlamları

packed like sardines sardalye gibi paketlenmiş
like sardines sardalye gibi
pack like sardines sardalye gibi topla
like sardines in a tin sanki sardalye gibi
grilled sardines ızgara sardalye
tin of sardines sardalye konservesi
canned sardines konserve sardalya
small sardines küçük sardalye
preserved sardines korunmuş sardalye
a tin of sardines sardalye konservesi
sardines in oil yağda sardalye
dried sardines kurutulmuş sardalye
pickled sardines sardalye turşusu
sardines with bones kemikli sardalya
can of sardines sardalye konservesi
common marketing standards preserved sardines ortak pazarlama standartları korunmuş sardalye
school of sardines sardalye okulu
sardines, sardinella, brisling or sprats sardalye, sardalye, brisling veya hamsi
sardines in a can bir kutuda sardalye
sardines pilchard sardalye pilchard
jam-packed hıncahınç
packed paketlenmiş
packed-cell volume paketlenmiş hücre hacmi
vacuum-packed vakumlu
well-packed iyi paketlenmiş
packed with ile dolu
action-packed aksiyon dolu
packed lunch paketlenmiş öğle yemeği
tightly packed sıkıca paketlenmiş
densely packed yoğun paketlenmiş
packed red blood cells paketlenmiş kırmızı kan hücreleri
packed bed paketlenmiş yatak
pre-packed önceden paketlenmiş
feature-packed özellik dolu
loosely packed gevşek paketlenmiş
packed cell volume paketlenmiş hücre hacmi
packed cells paketlenmiş hücreler
packed off paketlenmiş
packed brown sugar paketlenmiş kahverengi şeker
vacuum packed vakumlu paketlenmiş
packed column paketlenmiş sütun
is packed paketli
is packed with doludur
closely packed yakından paketlenmiş
packed away paketlenmiş
packed together birlikte paketlenmiş
packed full tam dolu paketlenmiş
packed house paketlenmiş ev
packed red cells paketlenmiş kırmızı hücreler
firmly packed sıkıca paketlenmiş