pack ice

pack ice teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı