pacific time

pacific time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacific time pasifik zaman dilimi

pacific time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

pacific standard time pasifik standart saati
pacific daylight time pasifik gün ışığı
pacific time zone pasifik zaman dilimi
pacific coast time pasifik sahil zamanı
pacific daylight savings time pasifik gün ışığından yararlanma saati
9 a.m. pacific time 9:00 pasifik zamanı
east pacific rise doğu pasifik yükselişi
indo-pacific hint-pasifik
north pacific current kuzey pasifik akımı
north pacific ocean kuzey pasifik okyanusu
pacific pasifik
pacific grove pasifik korusu
pacific islands pasifik adaları
pacific madrone pasifik madrone
pacific northwest pasifik kuzeybatı
pacific ocean pasifik okyanusu
pacific oyster pasifik istiridye
pacific plate pasifik plakası
pacific rim pasifik kenarı
pacific rose pasifik gül
pacific salmon pasifik somon balığı
pacific sturgeon pasifik mersin balığı
pacific tree frog pasifik ağaç kurbağası
south pacific current güney pasifik akımı
south pacific ocean güney pasifik okyanusu
trust-territory-the-pacific-islands güven-bölge-pasifik-adalar
asia pacific asya pasifik
pacific islander pasifik adalı
south pacific güney pasifik
asia-pacific region asya pasifik bölgesi
trans-pacific partnership pasifiklerarası ortaklık
pacific basin pasifik havzası
western pacific batı pasifik
pacific coast pasifik kıyısı
asian pacific asya pasifik
eastern pacific doğu pasifik
pacific alliance pasifik ittifakı
asia-pacific economic cooperation asya pasifik ekonomik işbirliği
trans-pacific partnership agreement barış-ötesi ortaklık anlaşması
north pacific kuzey pasifik
other pacific islander diğer pasifik adalı
asian pacific islander asya pasifik adalı
western pacific region batı pasifik bölgesi
pacific region pasifik bölgesi
great pacific garbage patch büyük pasifik çöp yaması
eastern pacific ocean doğu pasifik okyanusu
southwest pacific güneybatı pasifik
native hawaiian or other pacific islander yerli hawaii dili veya diğer pasifik adalı
east asia and pacific doğu asya ve pasifik
mid-pacific orta pasifik