pacific sturgeon

pacific sturgeon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacific sturgeon pasifik mersin balığı

pacific sturgeon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lake sturgeon mersin balığı gölü
sacramento sturgeon sacramento mersin balığı
shovelnose sturgeon kürek balığı mersin balığı
sturgeon mersin balığı
theodore sturgeon theodore mersin balığı
sturgeon fish mersin balığı balık
sturgeon caviar mersin balığı havyarı
sturgeon meat mersin balığı eti
sturgeon eggs mersin balığı yumurtaları
sterlet sturgeon mersin balığı
shortnose sturgeon kısa burun mersin balığı
white sturgeon beyaz mersin balığı
chinese sturgeon çin mersin balığı
atlantic sturgeon atlantik mersin balığı
wild sturgeon vahşi mersin balığı
smoked sturgeon. mersin balığı füme.
fringebarbel sturgeon fringebarbel mersin balığı
farmed sturgeon çiftçi mersin balığı
granular sturgeon caviar tanecikli mersin balığı havyarı
trout and sturgeon, alabalık ve mersin balığı,
sturgeon fisheries mersin balığı balıkçılık
east pacific rise doğu pasifik yükselişi
indo-pacific hint-pasifik
north pacific current kuzey pasifik akımı
north pacific ocean kuzey pasifik okyanusu
pacific pasifik
pacific grove pasifik korusu
pacific islands pasifik adaları
pacific madrone pasifik madrone
pacific northwest pasifik kuzeybatı
pacific ocean pasifik okyanusu
pacific oyster pasifik istiridye
pacific plate pasifik plakası
pacific rim pasifik kenarı
pacific rose pasifik gül
pacific salmon pasifik somon balığı
pacific standard time pasifik standart saati
pacific time pasifik zaman dilimi
pacific tree frog pasifik ağaç kurbağası
south pacific current güney pasifik akımı
south pacific ocean güney pasifik okyanusu
trust-territory-the-pacific-islands güven-bölge-pasifik-adalar
asia pacific asya pasifik
pacific islander pasifik adalı
south pacific güney pasifik
asia-pacific region asya pasifik bölgesi
trans-pacific partnership pasifiklerarası ortaklık
pacific basin pasifik havzası
western pacific batı pasifik
pacific coast pasifik kıyısı