pacific standard time

pacific standard time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı