pacific ocean

pacific ocean teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacific ocean pasifik okyanusu

pacific ocean terimi için benzer kelimeler ve anlamları

north pacific ocean kuzey pasifik okyanusu
south pacific ocean güney pasifik okyanusu
eastern pacific ocean doğu pasifik okyanusu
western pacific ocean batı pasifik okyanusu
tropical pacific ocean tropikal pasifik okyanusu
rim of the pacific ocean pasifik okyanusunun kenarı
southern pacific ocean güney pasifik okyanusu
across the pacific ocean pasifik okyanusu karşısında
west pacific ocean batı pasifik okyanusu
central tropical pacific ocean orta tropikal pasifik okyanusu
in the pacific ocean pasifik okyanusunda
western and central pacific ocean batı ve orta pasifik okyanusu
coasts of the pacific ocean pasifik okyanusu kıyıları
ocean pacific pasifik okyanusu
north-east pacific ocean kuzey-doğu pasifik okyanusu
panoramic views of the pacific ocean pasifik okyanusunun panoramik manzarası
eastern tropical pacific ocean doğu tropikal pasifik okyanusu
chilean pacific ocean şilili pasifik okyanusu
indo-pacific ocean hint pasifik okyanusu
west central pacific ocean batı orta pasifik okyanusu
eastern equatorial pacific ocean. doğu ekvatoral pasifik okyanusu.
southwestern pacific ocean güneybatı pasifik okyanusu
pacific ocean off pasifik okyanusu kapalı
inland from the pacific ocean pasifik okyanusunun iç kesimi
surrounding pacific ocean pasifik okyanusu çevreleyen
facing the pacific ocean pasifik okyanusu'na bakan
samoan islands in the south pacific ocean güney pasifik okyanusunda samoalı adalar
outlet to the pacific ocean pasifik okyanusa çıkışı
influence of the pacific ocean. pasifik okyanusunun etkisi.
east pacific rise doğu pasifik yükselişi
indo-pacific hint-pasifik
north pacific current kuzey pasifik akımı
pacific pasifik
pacific grove pasifik korusu
pacific islands pasifik adaları
pacific madrone pasifik madrone
pacific northwest pasifik kuzeybatı
pacific oyster pasifik istiridye
pacific plate pasifik plakası
pacific rim pasifik kenarı
pacific rose pasifik gül
pacific salmon pasifik somon balığı
pacific standard time pasifik standart saati
pacific sturgeon pasifik mersin balığı
pacific time pasifik zaman dilimi
pacific tree frog pasifik ağaç kurbağası
south pacific current güney pasifik akımı
trust-territory-the-pacific-islands güven-bölge-pasifik-adalar
asia pacific asya pasifik
pacific islander pasifik adalı