pacific northwest

pacific northwest teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacific northwest pasifik kuzeybatı

pacific northwest terimi için benzer kelimeler ve anlamları

northwest pacific kuzeybatı pasifik
pacific northwest national laboratory pasifik kuzeybatı ulusal laboratuarı
pacific northwest region pasifik kuzeybatı bölgesi
pacific northwest research station pasifik kuzeybatı araştırma istasyonu
northwest pacific action plan kuzeybatı pasifik eylem planı
pacific northwest state pasifik kuzeybatı devleti
in the pacific northwest, pasifik kuzeybatısında
north-northwest kuzey kuzey batı
northwest kuzey batı
northwest by north kuzeybatı
northwest by west kuzeybatı batı
northwest indian confederation kuzeybatı hint konfederasyonu
northwest ordinance kuzeybatı düzenlemesi
northwest passage kuzeybatı geçidi
northwest territories kuzeybatı bölgesi
old northwest eski kuzeybatı
west-northwest batı-kuzeybatı
northwest corner kuzeybatı köşesi
northwest europe kuzeybatı avrupa
northwest coast kuzeybatı sahili
northwest africa kuzeybatı afrika
northwest territory kuzeybatı bölgesi
northwest region kuzeybatı bölgesi
far northwest uzak kuzeybatı
in the northwest kuzeybatıda
west northwest batı kuzeybatı
northwest atlantic kuzeybatı atlantik
northwest frontier kuzeybatı sınırı
northwest hawaiian islands kuzeybatı hawai adaları
miles northwest of km mil
northwest atlantic fisheries organization kuzeybatı atlantik balıkçılık organizasyonu
northwest argentina kuzeybatı arjantin
northwest airlines kuzeybatı havayolları
upper northwest kuzeybatı
northwest commission on colleges and universities kolejler ve üniversiteler kuzeybatı komisyonu
northwest center kuzeybatı merkezi
northwest atlantic ocean kuzeybatı atlantik okyanusu
inland northwest iç kuzeybatı
west by northwest batı kuzeybatı
off the northwest kuzeybatı
northwest georgia kuzeybatı gürcistan
canada northwest territories kanada kuzeybatı bölgeleri
american northwest amerikan kuzeybatı
northwest association kuzeybatı derneği
in the northwest corner kuzeybatı köşesinde
northwest mountain kuzeybatı dağ
northwest corridor kuzeybatı koridoru
northwest colorado kuzeybatı colorado
, in the northwest of spain , ispanya'nın kuzeybatısında
in northwest africa kuzeybatı afrika'da