pacific islands

pacific islands teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
pacific islands pasifik adaları

pacific islands terimi için benzer kelimeler ve anlamları

trust-territory-the-pacific-islands güven-bölge-pasifik-adalar
pacific islands forum pasifik adaları forumu
trust territory of the pacific islands pasifik adalarının güven bölgesi
south pacific islands güney pasifik adaları
pacific islands forum fisheries agency pasifik adaları forum balıkçılık ajansı
pacific islands forum secretariat pasifik adaları forum sekretaryası
pacific islands framework for action on climate change iklim değişikliği konusunda eylem için pasifik adalar çerçevesi
pacific multi-islands pasifik çok adaları
pacific small islands pasifik küçük adalar
pacific islands countries pasifik adaları ülkeleri
former trust territory of the pacific islands pasifik adalarının eski güven bölgesi
low-lying pacific islands alçak yalancı pasifik adaları
samoan islands in the south pacific ocean güney pasifik okyanusunda samoalı adalar
the pacific islands forum in 2012 2012 yılında pasifik adaları forumu
admiralty islands amiral adaları
aegadian islands aegadian adaları
aegean islands ege adaları
aeolian islands aeolian adaları
aland islands aland adaları
aldabra islands aldabra adaları
aleutian islands aleutian adaları
amber islands amber adaları
amindivi islands amindivi adaları
andaman and nicobar islands andaman ve nicobar adaları
andaman islands andaman adaları
andreanof islands andreanof adaları
antipodes islands antipotlar adaları
aran islands aran islands
arru islands arru adaları
aru islands aru adaları
auckland islands auckland adaları
austral islands avustral adaları
babuyan islands babuyan adaları
balearic islands balear adaları
batan islands batan adaları
bay islands bay islands
bijagos islands bijagos adaları
bimini islands bimini adaları
bonin islands bonin adaları
british virgin islands ingiliz virgin adaları
caicos islands caicos adaları
calamian islands kalamian adaları
canary islands kanarya adaları
caroline islands caroline adaları
cayman islands cayman adaları
channel islands kanal adaları
chatham islands chatham adaları
chuuk islands chuuk adaları
cocos islands cocos adaları
comoro islands comoro adaları