p-n junction

p-n junction teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-n junction pn kavşağı

p-n junction terimi için benzer kelimeler ve anlamları

alloyed junction alaşımlı bağlantı
amelodental junction güzel kavşak
amelodentinal junction amelodentinal kavşak
box junction kutu bağlantı
cementodentinal junction sementodentinal kavşak
cementoenamel junction sementoenamel kavşağı
dentinocemental junction dentinosemental kavşak
dentinoenamel junction dentinoenamel kavşağı
diffused junction dağınık kavşak
esophagogastric junction özofagogastrik kavşak
in-junction in birleşme
josephson junction josephson kavşağı
junction kavşak noktası
junction box bağlantı kutusu
junction city kavşak şehir
junction nevus kavşak nevüs
junction transistor kavşak transistörü
mucocutaneous junction mukokutanöz bağlantı
myoneural junction kişisel bağlantı
sclerocorneal junction sklerocorneal kavşak
spaghetti junction spagetti kavşağı
subordinate con-junction alt bağlantı
t-junction t-bağlantı
tight junction sıkı bağlantı
grand junction büyük kavşak
gap junction boşluk kavşağı
neuromuscular junction nöromüsküler kavşak
road junction kavşak
junction temperature birleşme sıcaklığı
cold junction soğuk birleşme
junction block bağlantı bloğu
junction point bağlantı noktası
electrical junction box elektrik bağlantı kutusu
motorway junction otoyol kavşağı
at the junction kavşakta
gastroesophageal junction gastroözofageal kavşak
junction plate bağlantı plakası
cold junction compensation soğuk bağlantı telafisi
railway junction demiryolu kavşağı
commission junction komisyon kavşağı
measuring junction ölçüm kavşağı
junction view kavşak görünümü
rail junction demiryolu kavşağı
ureteropelvic junction üreteropelvik kavşak
liquid junction sıvı bağlantısı
dermal-epidermal junction dermal-epidermal birleşme
tight junction proteins sıkı bağlantı proteinleri
reference junction referans bağlantısı
traffic junction trafik kavşağı
sinotubular junction sinotübüler kavşak