p-d ratio

p-d ratio teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-d ratio p-d oranı

p-d ratio terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the current ratio and quick ratio mevcut oran ve hızlı oran
acid test ratio asit test oranı
advance ratio avans oranı
albumin-globulin ratio albümin-globülin oranı
amylase-creatinine clearance ratio amilaz-kreatinin klirens oranı
anharmonic ratio anharmonik oran
aperture ratio açıklık oranı
aspect ratio görünüş oranı
bypass ratio bypass oranı
cardiothoracic ratio kardiyotorasik oran
cash ratio nakit oranı
common ratio ortak oran
compression ratio sıkıştırma oranı
conversion ratio dönüşüm oranı
correlation ratio korelasyon oranı
critical ratio kritik oran
cross ratio çapraz oran
current ratio şimdiki oran
distinctiveness ratio özgünlük oranı
endurance ratio dayanıklılık oranı
energy efficiency ratio enerji verimliliği oranı
extraction ratio ekstraksiyon oranı
fatigue ratio yorulma oranı
fineness ratio incelik oranı
focal ratio odak oranı
food conversion ratio gıda dönüşüm oranı
lecithin-sphingomyelin ratio lesitin-sfingomyelin oranı
lift-drag ratio kaldırma-sürükleme oranı
liquidity ratio likidite oranı
loss ratio kayıp oranı
magnetomechanical ratio manyetomekanik oran
mass ratio kütle oranı
mixing ratio karışım oranı
p/e ratio p / e oranı
payout ratio ödeme oranı
pogson ratio pogson oranı
poisson's ratio poisson oranı
price-dividend ratio fiyat temettü oranı
price-earnings ratio fiyat kazanç oranı
protection ratio koruma oranı
ratio oran
ratio scale oran ölçeği
ratio test oran testi
reduction ratio azaltma oranı
respiratory exchange ratio solunum değişim oranı
savings ratio tasarruf oranı
segregation ratio ayrılma oranı
sex ratio cinsiyet oranı
signal-to-noise ratio sinyal gürültü oranı
slenderness ratio yumuşaklık oranı