g-20 member nations

g-20 member nations teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-20 member nations g-20 üye milletler

g-20 member nations terimi için benzer kelimeler ve anlamları

member nations üye milletler
united nations member states birleşmiş milletler üye devletleri
member states of the united nations birleşmiş milletler üye devletleri
new member nations yeni üye milletler
as a state member of the united nations birleşmiş milletler devlet üyesi olarak
as a united nations member birleşmiş milletler üyesi olarak
is not a member of the united nations birleşmiş milletler üyesi değil
a united nations member birleşmiş milletler üyesi
is member of the united nations birleşmiş milletler üyesi
united nations security council member birleşmiş milletler güvenlik konseyi üyesi
among its member nations üye ülkeleri arasında
g-8 member nations g-8 üye ülkeler
united nations member countries birleşmiş milletler üyesi ülkeler
member get member üye üye olsun
member-to-member üye, üyeler arası
member and non-member facilities üye ve üye olmayan tesisler
member and alternate member üye ve alternatif üye
andean community of nations and uluslar topluluğu
assembly of first nations ilk ulusların toplanması
british commonwealth of nations ingiliz milletler topluluğu
comity of nations ulusların birliği
commonwealth of nations milletler topluluğu
covenant of the league of nations uluslar ligi sözleşmesi
five civilized nations beş uygar millet
five nations beş ulus
five nations championship beş uluslar şampiyonası
law of nations milletler hukuku
league of nations ulusların lig
nonaligned nations hizalanmamış uluslar
six nations altı ulus
six nations championship altı uluslar şampiyonası
tri-nations championship tri-uluslar şampiyonası
united nations birleşmiş milletler
united nations children's fund birleşmiş milletler çocuk fonu
united nations day birleşmiş milletler günü
united nations educational, scientific, and cultural organization birleşmiş milletler eğitim, bilim ve kültür örgütü
united nations organization birleşmiş milletler organizasyonu
united nations convention on contracts for the international birleşmiş milletler uluslararası sözleşmeler sözleşmesi
first nations ilk milletler
united nations framework convention on climate change birleşmiş milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi
united nations charter birleşmiş milletler tüzüğü
united nations development programme birleşmiş milletler geliştirme programı
united nations environment programme birleşmiş milletler çevre programı
united nations global compact birleşmiş milletler küresel kompakt
united nations population fund birleşmiş milletler nüfus fonu
developing nations gelişmekte olan ülkeler
united nations office on drugs and crime birleşmiş milletler uyuşturucu ve suç dairesi
united nations conference on trade and development birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı
united nations high commissioner for refugees birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği
united nations convention birleşmiş milletler sözleşmesi