early warning capabilities

early warning capabilities teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
early warning capabilities erken uyarı yetenekleri

early warning capabilities terimi için benzer kelimeler ve anlamları

forum on early warning and early response erken uyarı ve erken müdahale forumu
warning-warning-punishment uyarı uyarı-ceza
distant early warning uzak erken uyarı
early warning system erken uyarı sistemi
early-warning erken uyarı
early-warning system erken uyarı sistemi
early warning erken uyarı
early warning signs erken uyarı işaretleri
early warning indicators erken uyarı göstergeleri
early warning signals erken uyarı sinyalleri
division of early warning and assessment erken uyarı ve değerlendirme bölümü
provide early warning erken uyarı vermek
early warning mechanism erken uyarı mekanizması
early warning report erken uyarı raporu
famine early warning system kıtlık erken uyarı sistemi
give early warning erken uyarı vermek
early warning detection erken uyarı tespiti
providing early warning erken uyarı sağlamak
early warning information erken uyarı bilgisi
early warning device erken uyarı cihazı
early warning and response system erken uyarı ve cevap sistemi
early-warning radar erken uyarı radarı
conflict early warning erken uyarı çatışması
early warning service erken uyarı servisi
forecasting and early warning tahmin ve erken uyarı
early warning process erken uyarı süreci
global information and early warning system küresel bilgi ve erken uyarı sistemi
global early warning system küresel erken uyarı sistemi
an early warning system erken bir uyarı sistemi
humanitarian early warning service insani erken uyarı servisi
airborne early warning havadan erken uyarı
an early warning erken bir uyarı
continental early warning system karasal erken uyarı sistemi
early warning fire detection erken uyarı yangın algılama
early warning brief erken uyarı
early warning and response erken uyarı ve cevap
tsunami early warning tsunami erken uyarı
famine early warning systems network kıtlık erken uyarı sistemleri ağı
provide an early warning erken uyarı vermek
for better early warning daha erken erken uyarı için
early warning symptoms erken uyarı semptomları
early warning triggers erken uyarı tetikleyicileri
drought early warning system kuraklık erken uyarı sistemi
give an early warning erken uyarı vermek
airborne early warning and control havadan erken uyarı ve kontrol
early warning issues erken uyarı sorunları
early warning and preparedness system erken uyarı ve hazırlık sistemi
early warning and preparedness erken uyarı ve hazırlık
early warning and assessment erken uyarı ve değerlendirme
early warning alerts erken uyarı uyarıları