k-dependent

k-dependent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-dependent k-bağımlı

k-dependent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

co-dependent co-bağımlı
dependent bağımlı
dependent clause bağlı cümle
dependent drainage bağımlı drenaj
dependent edema bağımlı ödem
dependent personality bağımlı kişilik
dependent variable bağımlı değişken
in dependent of dan bağımsız
in dependent suspension bağımlı olarak
insulin-dependent diabetes insüline bağımlı diyabet
law of in dependent assortment bağımlı çeşitlilik kanunu
non-insulin-dependent diabetes insüline bağımlı olmayan diyabet
passive-dependent personality pasif bağımlı kişilik
self-dependent kendinden bağımlı
semi-dependent yarı bağımlı
state-dependent learning duruma bağlı öğrenme
quasi-dependent yarı-bağımlı
dependent upon bağımlı
dependent children bağımlı çocuklar
is dependent on bağlıdır
dependent care bağımlı bakım
time-dependent zamana bağlı
dose-dependent doza bağımlı
dependent child bağımlı çocuk
is dependent upon bağımlı
highly dependent son derece bağımlı
heavily dependent ağır bağımlı
are dependent on bağımlı
energy-dependent enerji bağımlı
tax dependent vergiye bağlı
welfare dependent refah bağımlı
insulin-dependent insüline bağımlı
be dependent on bağımlı olmak
dependent claims bağımlı iddialar
age-dependent yaşa bağımlı
dependent from bağlı
dependent coverage bağımlı kapsam
dose-dependent manner doza bağımlı tarz
become dependent bağımlı olmak
dependent life insurance bağımlı hayat sigortası
dependent information bağımlı bilgi
largely dependent büyük ölçüde bağımlı
dependent day care bağımlı gündüz bakımı
context-dependent bağlam-bağımlı
critically dependent eleştirel bağımlı
mutually dependent karşılıklı bağımlı
temperature-dependent sıcaklığa bağlı
forest dependent communities orman bağımlı topluluklar
dependent status bağımlı durum
automatic dependent surveillance-broadcast otomatik bağımlı gözetim yayını