obviously

obviously teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obviously belli ki

obviously terimi için benzer kelimeler ve anlamları

most obviously en açıkçası
obviously not belli ki değil
and obviously ve belli ki
so obviously çok açık ki
but obviously ama belli ki
obviously damaged belli ki zarar görmüş
obviously enough açıkçası yeterince
obviously different açıkçası farklı
almost obviously neredeyse belli ki
obviously wrong belli ki yanlış
obviously related belli ki ilgili
this obviously bu açıkça
although obviously açıkça
because obviously çünkü belli ki
obviously designed belli ki tasarlanmış
then obviously o zaman belli ki
simply and obviously basit ve açık bir şekilde
obviously important açıkçası önemli
obviously dangerous açıkça tehlikeli
will obviously be belli ki olacak
obviously ill açıkçası hasta
i mean obviously açıkçası demek istedim
not obviously related açıkça ilgili değil
this has obviously bu belli ki
obviously, this açıkçası, bu
obviously this was a political shot in the foot. açıkçası bu, ayaktaki politik bir atıştı.
perhaps obviously belki de belli ki
obviously already açıkçası zaten
obviously yes açıkçası evet
i obviously açıkçası ben
obviously indebted tabii ki borçlu
obviously out of order belli ki sıra dışı
she obviously o belli ki
obviously conscious açıkçası bilinçli
obviously due to açıkçası yüzünden
obviously see belli ki gör
obviously mean açıkçası demek
obviously dependent belli ki bağımlı
obviously revised belli ki revize edilmiş
was obviously not affected belli ki etkilenmedi
obviously based açıkça belli
or obviously veya belli ki
as i obviously açıkça
obviously incomplete belli ki eksik
i am obviously working out every day açıkçası her gün çalışıyorum
obviously affluent açıkçası zengin
will obviously look into carefully açıkça dikkatle bakacağız
obviously urgent belli ki acil
are obviously not identical belli ki özdeş değil
obviously lacking belli ki eksik