obligation

obligation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obligation yükümlülük

obligation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

constructive obligation is an obligation that derives yapıcı yükümlülük, türetilmiş bir yükümlülüktür.
collateralized debt obligation teminatlı borç yükümlülüğü
holy day of obligation kutsal borç günü
general-obligation bond genel yükümlülük bonosu
legal obligation yasal zorunluluk
binding obligation bağlayıcı yükümlülük
constructive obligation yapıcı zorunluluk
material obligation maddi yükümlülük
no obligation mecburiyet yok
confidentiality obligation gizlilik yükümlülüğü
under no obligation hiçbir yükümlülük altında
obligation of confidence güven yükümlülüğü
affirmative obligation olumlu yükümlülük
further obligation başka yükümlülük
obligation of means araç yükümlülüğü
defined benefit obligation belirlenmiş tazminat yükümlülüğü
obligation of secrecy gizlilik yükümlülüğü
fiduciary obligation güven yükümlülüğü
lack of obligation yükümlülüğünün olmaması
obligation of confidentiality gizlilik yükümlülüğü
collateralized loan obligation teminatlı borç yükümlülüğü
sole obligation tek yükümlülük
under an obligation yükümlülük altında
perform an obligation sorumluluk almak
discharge an obligation bir yükümlülüğü yerine getirmek
is under no obligation yükümlülük altında değil
place an obligation bir yükümlülük koymak
obligation hereunder buradaki yükümlülük
secrecy obligation gizlilik yükümlülüğü
general obligation bonds genel borç senetleri
present obligation mevcut yükümlülük
undertakes no obligation hiçbir yükümlülük üstlenmiyor
moral obligation ahlak zorunlulugu
settle the obligation yükümlülüğü yerine getirmek
release from obligation borçtan vazgeçme
liability or obligation sorumluluk veya yükümlülük
primary obligation ana yükümlülük
shall be under no obligation yükümlülük altına girmeyecek
under obligation yükümlülük altında
holy obligation kutsal yükümlülük
without notice or obligation bildirimde bulunmak veya yükümlülük altına girmeksizin
general obligation genel yükümlülük
positive obligation olumlu yükümlülük
sense of obligation yükümlülük duygusu
clearing obligation takas yükümlülüğü
support obligation destek yükümlülüğü
joint obligation ortak yükümlülük
collateralized mortgage obligation teminatlı ipotek yükümlülüğü
legal or constructive obligation yasal veya yapıcı yükümlülük
obligation towards karşı yükümlülük