obligated

obligated teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obligated yükümlü

obligated terimi için benzer kelimeler ve anlamları

non-obligated olmayan yükümlü
legally obligated yasal olarak zorunlu
become obligated zorunlu hale gelmek
contractually obligated sözleşmeye bağlı
is obligated zorunlu
shall be obligated zorunlu olacak
obligated funds zorunlu fonlar
are obligated to mecbur
obligated party zorunlu parti
will be obligated zorunlu olacak
you are obligated mecbursun
obligated parties zorunlu taraflar
shall not be obligated zorunlu olmayacak
remain obligated zorunlu kalmak
be obligated mecbur olmak
is not obligated zorunlu değil
feel obligated mecbur hissetmek
otherwise obligated aksi takdirde zorunlu
liable or obligated sorumlu veya zorunlu
fully obligated tamamen zorunlu
obligated for zorunlu
funds obligated zorunlu fonlar
but shall not be obligated to ancak zorunlu olmayacaktır
we are obligated zorunluyuz
obligated to pay ödemek zorunda
has obligated mecbur
they were obligated mecburlardı
not obligated zorunlu değil
obligated to attend katılmak zorunda
they are obligated onlar zorunlu
otherwise legally obligated aksi takdirde yasal olarak zorunlu
will not be obligated to zorunluluğu olmayacak
shall remain obligated zorunlu kalacaktır
become legally obligated yasal olarak zorunlu olmak
amount obligated zorunlu tutar
obligated entity zorunlu işletme
is legally obligated yasal olarak zorunlu
he was obligated to mecburdu
becomes obligated zorunlu hale gelir
company obligated şirket yükümlülüğü
obligated to you sana borçlu
funds are obligated fonlar zorunlu
solely obligated sadece zorunlu
you become obligated zorunlu hale geldin
obligated companies zorunlu şirketler
be liable or obligated sorumluluk almak veya yükümlülük altına girmek
was obligated zorunluydu
funds have been obligated fonlar zorunlu
were obligated zorunluydu
obligated pursuant uyarınca zorunlu