obligate parasite

obligate parasite teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obligate parasite zorunlu parazit

obligate parasite terimi için benzer kelimeler ve anlamları

obligate mecbur
obligate aerobe borç aerobu
obligate anaerobe anaerobe borç vermek
obligate or bind mecbur etmek veya bağlamak
obligate funds borç almak
authority to obligate zorlama yetkisi
obligate bacteria bakteri zorlamak
obligate intracellular parasites hücre içi parazitleri zorunlu kılmak
nothing herein shall obligate buradaki hiçbir şey zorunlu değildir
shall not obligate mecbur değil
obligate intracellular hücre içi zorunluluk
obligate intracellular bacterium zorunlu hücre içi bakteri
shall obligate zorunlu kılmak
obligate the company şirketi zorlamak
does not obligate mecbur değil
obligate himself kendini zorlamak
obligate itself kendini zorlamak
obligate governments hükümetleri zorlamak
they do not obligate mecbur değiller
i obligate myself kendimi zorluyorum
appear to obligate mecbur görünüyor
cannot obligate borç veremez
does not obligate you in any way hiçbir şekilde sizi zorlamaz
do not obligate mecbur değil
obligate pathogen zorunlu patojen
obligate any funds herhangi bir fon vermek
i would obligate mecbur olurdum
obligate him onu zorlamak
brood parasite yavru parazit
facultative parasite fakültatif parazit
heterogenetic parasite heterojenetik parazit
heteroxenous parasite heteroksenöz parazit
incidental parasite tesadüfi parazit
parasite parazit
parasite drag parazit sürükle
semi-parasite yarı-parazit
specific parasite belirli parazit
temporary parasite geçici parazit
parasite infection parazit enfeksiyonu
malaria parasite sıtma paraziti
host parasite ev sahibi parazit
parasite host parazit konak
parasite egg parazit yumurtası
parasite load parazit yükü
parasite resistance parazit direnci
parasite pressure parazit basıncı
parasite control parazit kontrolü
parasite treatment parazit tedavisi
parasite clearance parazit temizleme
parasite infestation parazit istilası