objectively

objectively teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
objectively objektif olarak

objectively terimi için benzer kelimeler ve anlamları

objectively verifiable indicators nesnel olarak doğrulanabilir göstergeler
objectively verifiable nesnel olarak doğrulanabilir
objectively measurable nesnel olarak ölçülebilir
as objectively as possible mümkün olduğunca nesnel
objectively speaking nesnel konuşarak
objectively measured nesnel olarak ölçülen
objectively grounded nesnel olarak topraklanmış
objectively true nesnel olarak doğru
objectively ascertained nesnel olarak tespit edilmiş
objectively assessed nesnel olarak değerlendirildi
objectively evaluates nesnel olarak değerlendirir
objectively based nesnel olarak dayalı
results objectively measured objektif olarak ölçülen sonuçlar
objectively capable nesnel olarak yetenekli
objectively proven nesnel olarak kanıtlanmış
considered objectively objektif olarak kabul edilir
to distinguish objectively between nesnel olarak ayırt etmek
objectively valued nesnel olarak değerli
objectively correct nesnel olarak doğru
objectively definable nesnel olarak tanımlanabilir
objectively considered nesnel olarak düşünülmüş
in terms objectively nesnel olarak
objectively enough nesnel olarak yeterli
objectively reason nesnel olarak sebep
objectively verifiable indicators of achievement nesnel olarak doğrulanabilir başarı göstergeleri
exists objectively nesnel olarak var
objectively apparent nesnel olarak belirgin
objectively high nesnel olarak yüksek
objectively and critically nesnel ve eleştirel
centrally and objectively merkezi ve nesnel olarak
objectively accurate nesnel olarak doğru
can be objectively justified nesnel olarak haklı olabilir
more objectively measurable daha nesnel ölçülebilir
even objectively hatta nesnel olarak
by presenting it objectively nesnel olarak sunarak
objectively extremely nesnel olarak aşırı
objectively in the interests nesnel olarak menfaatlere
are objectively measurable as nesnel olarak ölçülebilir
objectively justified reason nesnel olarak haklı sebep
fair and objectively justified compensation adil ve nesnel olarak haklı tazminat