object-oriented

object-oriented teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
object-oriented nesne odaklı

object-oriented terimi için benzer kelimeler ve anlamları

object-oriented programming nesne yönelimli programlama
object oriented programming nesne yönelimli programlama
object-oriented software nesne yönelimli yazılım
object oriented methods nesneye yönelik yöntemler
object-oriented language nesne yönelimli dil
object-oriented programming language nesne yönelimli programlama dili
object oriented design nesneye yönelik tasarım
object oriented system nesneye yönelik sistem
object oriented development nesneye yönelik gelişim
object oriented structure nesneye yönelik yapı
object-oriented methodologies nesne yönelimli metodolojiler
object oriented methodology nesne yönelimli metodoloji
an object-oriented model nesne yönelimli bir model
object oriented technology nesneye yönelik teknoloji
from object to object nesneden nesneye
album-oriented albüm odaklı
common business oriented language ortak iş odaklı dil
oriented yönlü
problem-oriented record problem odaklı kayıt
self-oriented öz yönelimli
task-oriented görev yönelimli
well-oriented iyi odaklı
goal-oriented hedef odaklı
goal oriented hedef odaklı
results oriented sonuç odaklı
detail oriented detay odaklı
action-oriented eylem odaklı
customer oriented müşteri odaklı
family oriented aile odaklı
market-oriented piyasa odaklı
oriented strand board yönlü iplik tahtası
service-oriented hizmet odaklı
task oriented görev yönelimli
future-oriented gelecek odaklı
target-oriented hedef odaklı
result oriented sonuç odaklı
business oriented iş odaklı
oriented towards yönelmiş
process-oriented süreç odaklı
value-oriented değer odaklı
people oriented insan odaklı
team oriented takım odaklı
solution oriented çözüm odaklı
client oriented müşteri odaklı
practice-oriented uygulama odaklı
performance-oriented performans odaklı
profit-oriented kar amaçlı
career-oriented kariyer odaklı
service oriented architecture servis odaklı mimari
export-oriented ihracata yönelik