object glass

object glass teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
object glass nesne camı