object code

object code teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
object code nesne kodu

object code terimi için benzer kelimeler ve anlamları

source code and object code kaynak kodu ve nesne kodu
object code and source code nesne kodu ve kaynak kodu
source code or object code kaynak kodu veya nesne kodu
source code, object code, kaynak kodu, nesne kodu,
from object to object nesneden nesneye
object code form nesne kodu formu
object code version nesne kodu sürümü
in object code form nesne kodu biçiminde
source and object code kaynak ve nesne kodu
in object code nesne kodunda
source or object code kaynak veya nesne kodu
machine-readable object code makinede okunabilen nesne kodu
executable object code yürütülebilir nesne kodu
object and source code nesne ve kaynak kodu
object code software nesne kodu yazılımı
object code form only yalnızca nesne kodu formu
machine-readable object code form only yalnızca makinede okunabilen nesne kodu formu yalnızca
machine-readable, object code form makinede okunabilen, nesne kodu formu
in object code form only sadece nesne kodu biçiminde
the object code copy nesne kodu kopyası
only in object code form sadece nesne kodu biçiminde
source object code kaynak nesne kodu
in machine-readable, object-code form makinede okunabilen, nesne kodu biçiminde
the program in object code nesne kodundaki program
in source or object code kaynak veya nesne kodunda
country code area code ülke kodu alan kodu
bl lac object bl lac nesnesi
blue stellar object mavi yıldız nesnesi
cognate object eşlenik nesne
direct object doğrudan nesne
found object bulunan nesne
indirect object dolaylı nesne
intensional object boyutsal nesne
money is no object para bir obje değildir
near-earth object dünyaya yakın nesne
object nesne
object ball nesne top
object choice nesne seçimi
object complement nesne tamamlayıcı
object distance nesne mesafesi
object glass nesne camı
object language nesne dili
object lens nesne merceği
object lesson ibret
object linking and embedding nesne bağlama ve yerleştirme
object program nesne programı
object relations theory nesne ilişkileri teorisi
object relationship nesne ilişkisi
object-oriented nesne odaklı
object-oriented programming nesne yönelimli programlama