obesity

obesity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
obesity şişmanlık

obesity terimi için benzer kelimeler ve anlamları

energy obesity enerji şişmanlığı
morbid obesity morbid obezite
childhood obesity çocukluk çağı obezitesi
obesity epidemic obezite salgını
central obesity merkezi obezite
obesity rates obezite oranları
severe obesity şiddetli obezite
abdominal obesity abdominal obezite
pediatric obesity pediatrik obezite
anti-obesity anti-obezite
international obesity task force uluslararası obezite görev gücü
obesity surgery obezite ameliyatı
obesity prevalence obezite prevalansı
obesity screening obezite taraması
obesity-related obezite ile ilişkili
adult obesity yetişkin şişmanlığı
child obesity çocuk obezitesi
epidemic of obesity obezite salgını
rate of obesity obezite oranı
fight obesity obezite ile mücadele
obesity hypoventilation syndrome obezite hipoventilasyon sendromu
anti-obesity drugs obezite ilaçları
prevalence of obesity obosite yaygınlığı
extreme obesity aşırı şişmanlık
obesity intervention obezite müdahalesi
overweight and obesity şişmanlık ve şişmanlık
the rise in obesity obezitede artış
visceral obesity viseral obezite
children obesity çocuk şişmanlığı
lead to obesity şişmanlığa yol açmak
diet-induced obesity diyet kaynaklı obezite
marked obesity belirgin obezite
risk of obesity obezite riski
tackling obesity şişmanlıkla mücadele
obesity pandemic şişmanlık salgını
obesity problems obezite sorunları
rising obesity rates artan obezite oranları
cause obesity şişmanlığa neden olmak
obesity metabolic syndrome obezite metabolik sendromu
rates of obesity obezite oranları
obesity research obezite araştırması
obesity clinic obezite kliniği
midlife obesity orta yaş obezite
tackle obesity obezite ile mücadele
mild obesity hafif obezite
overall obesity genel obezite
risk factors for childhood obesity çocukluk çağı obezitesi için risk faktörleri
level of obesity obezite düzeyi
war on obesity obezite savaşı
pre-obesity ön obezite