v-belt tension

v-belt tension teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-belt tension v kayış gerginliği

v-belt tension terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tension-tension fatigue gerginlik-gerginlik yorgunluğu
drive belt tension tahrik kayışı gerginliği
belt tension gauge kayış gerginliği göstergesi
fan belt tension fan kayışı gerginliği
belt tension meter kayış gerginliği ölçer
belt tension tester kayış gerginliği test cihazı
high belt tension yüksek kayış gerginliği
v-belt tension gauge v kayış gerilim ölçer
to relieve tension on the belt kayış üzerindeki gerilimi azaltmak
belt tension units kayış gerginliği üniteleri
to measure the belt tension kayış gerginliğini ölçmek için
check the belt tension kayış gerginliğini kontrol edin
proper belt tension uygun kayış gerginliği
specified belt tension belirtilen kayış gerginliği
carrying belt belt taşıma kemeri
arterial tension arteriyel gerginlik
creative tension yaratıcı gerginlik
high-tension yüksek tansiyon
in-tension in-gerginlik
interfacial tension arayüzey gerilimi
intraocular tension göz içi tansiyonu
low-tension düşük gerilim
ocular tension oküler gerginlik
super-tension süper gerginlik
surface tension yüzey gerilimi
surface-tension theory of narcosis narkozun yüzey gerilimi teorisi
tension gerginlik
tension cavity gergi boşluğu
tension curve gerginlik eğrisi
tension headache gerginlik baş ağrısı
tension suture gerginlik dikiş
tissue tension doku gerginliği
vapor tension buhar gerilimi
spring tension yay gerginliği
tension spring gergi yayı
tension rod gergi çubuğu
release tension gerilimi serbest bırak
heightened tension yüksek gerginlik
under tension baskı altında
tension pneumothorax tansiyon pnömotoraks
tension gauge gerginlik ölçer
web tension ağ gerginliği
racial tension ırksal gerilim
rising tension yükselen gerginlik
tension pulley gergi makarası
tension test gerilme testi
social tension sosyal gerginlik
tension force gerilme kuvveti
tension stress gerginlik stresi
pulling tension gerginliği çekmek