u health care

u health care teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u health care u sağlık hizmeti

u health care terimi için benzer kelimeler ve anlamları

health care and dependent care flexible spending account sağlık ve bağımlı bakım esnek harcama hesabı
to care care for bakımı için
less care and poorer quality of care daha az bakım ve daha düşük bakım kalitesi
home care and personal care evde bakım ve kişisel bakım
health care sağlık hizmeti
health care proxy sağlık vekil
health care provider sağlık kuruluşu
primary health care birinci basamak sağlık hizmeti
health care system sağlık sistemi
health care reform sağlık reformu
home health care evde bakım
health care services sağlık hizmetleri
mental health care ruh sağlığı hizmetleri
health care workers sağlık çalışanları
health care facility sağlık tesisi
health care costs sağlık masrafları
health care operations sağlık işlemleri
health care delivery sağlık hizmeti sunumu
health care team sağlık ekibi
health care coverage sağlık sigortası
health care law sağlık hukuku
health care setting sağlık ayarı
health care plan sağlık planı
health care practitioner sağlık uygulayıcısı
health and social care sağlık ve sosyal bakım
health care needs sağlık ihtiyaçları
universal health care evrensel sağlık
health care benefits sağlık yararları
health care power of attorney vekaletname sağlık
health care organizations sağlık kuruluşları
health care agent sağlık bakım ajanı
health care surrogate sağlık vekili
health care insurance sağlık sigortası
basic health care temel sağlık hizmeti
public health care halk sağlığı bakımı
free health care ücretsiz sağlık
managed health care yönetilen sağlık hizmeti
health care center sağlık merkezi
health care assistant sağlık asistanı
health care clearinghouse sağlık takas merkezi
reproductive health care üreme sağlığı bakımı
health care directive sağlık direktifi
licensed health care professional lisanslı sağlık uzmanı
provision of health care sağlık hizmeti sunumu
quality health care kaliteli sağlık
access to health care sağlık hizmetlerine erişim
health care fraud sağlık dolandırıcılığı
preventive health care koruyucu sağlık
private health care özel sağlık
durable power of attorney for health care sağlık hizmeti için dayanıklı vekaletname