name-drop

name-drop teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name-drop adı bırak

name-drop terimi için benzer kelimeler ve anlamları

drop by drop damla damla
add the sodium hydroxide solution drop by drop damla damla sodyum hidroksit çözeltisini ekleyin
name drop ad bırakma
whats in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet bir ismin içinde başka bir ismin gülü dediğimiz şey tatlı kokardı.
enter your name and a friend's name. adınızı ve bir arkadaşınızın adını girin.
first name and last name ad ve soyad
first name second name ilk isim, ikinci isim
name and last name isim ve soyisim
title first name last name başlık soyadı soyadı
name and given name isim ve verilen isim
family name and given name. soyadı ve verilen isim.
first name and family name ad ve soyadı
family name given name soyadı verilen ad
last name, first name soyad ad
first name name ilk isim
name and family name isim ve soyadı
first name name surname adı soyadı
first name, middle initial, last or family name. ad, ikinci ad, soyadı veya soyadı.
bank name account name banka adı hesap adı
business name trading name işletme adı ticaret adı
i name m a name ben bir isim m
name or trade-name isim veya ticari isim
middle name name ikinci isim
first name middle initial and last name ad, orta ad ve soyadı
first name, initial, last name ad, ad, soyad
trade name, brand name ticari ad, marka adı
rights to a company name, trade name, business sign, şirket ismi, ticari isim, işletme imi,
given name family name verilen ad aile adı
acid drop asit damlası
at the drop of a hat bir şapka damlasında
blood-drop emlets kan damlası emletleri
body drop vücut düşmesi
cough drop öksürük pastili
cut drop düşürmek
dead drop ölü damla
delayed drop gecikmeli düşme
drop düşürmek
drop a bombshell bomba atmak
drop a brick tuğla atmak
drop a dime bir kuruş bırakmak
drop a line iki satır yazmak
drop arch bırak kemer
drop away bırakmak
drop back gerilemek
drop bear damla ayısı
drop behind geride kalmak
drop biscuit damla bisküvi
drop black siyah bırak
drop box açılan kutu
drop by uğramak