name-calling

name-calling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name-calling isim takma

name-calling terimi için benzer kelimeler ve anlamları

name calling isim arayarak
no name calling isim yok
calling my name adımı arayarak
calling your name ismini söyle
teasing or name calling alay veya isim arama
my name is and i am calling from benim adım ve aradım
calling his name onun ismini arıyorum
name-calling and teasing isim arama ve alay
jokes, slurs, name calling şakalar, slurs, isim arama
calling out a name isim vermek
calling it by name ismiyle aramak
calling name delivery arama adı teslimi
teasing name calling takma ad çağırma
resorting to name calling isim aramak için başvurma
voice calling my name ses benim adımı arıyor
no name-calling week isimsiz hafta yok
whats in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet bir ismin içinde başka bir ismin gülü dediğimiz şey tatlı kokardı.
enter your name and a friend's name. adınızı ve bir arkadaşınızın adını girin.
first name and last name ad ve soyad
first name second name ilk isim, ikinci isim
name and last name isim ve soyisim
title first name last name başlık soyadı soyadı
name and given name isim ve verilen isim
family name and given name. soyadı ve verilen isim.
first name and family name ad ve soyadı
family name given name soyadı verilen ad
last name, first name soyad ad
first name name ilk isim
name and family name isim ve soyadı
first name name surname adı soyadı
first name, middle initial, last or family name. ad, ikinci ad, soyadı veya soyadı.
bank name account name banka adı hesap adı
business name trading name işletme adı ticaret adı
i name m a name ben bir isim m
name or trade-name isim veya ticari isim
middle name name ikinci isim
first name middle initial and last name ad, orta ad ve soyadı
first name, initial, last name ad, ad, soyad
trade name, brand name ticari ad, marka adı
rights to a company name, trade name, business sign, şirket ismi, ticari isim, işletme imi,
given name family name verilen ad aile adı
calling çağrı
calling card arama kartı
pot calling the kettle black siyah su ısıtıcısı arayarak pot
pot calling the kettle black, the su ısıtıcısı siyah arayarak pot,
calling for için aramak
cold calling soğuk çağrı
calling out seslenmek
calling the shots çekimleri yapmak
by calling arayarak