name the day

name the day teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name the day günü adlandır