name part

name part teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name part isim bölümü

name part terimi için benzer kelimeler ve anlamları

whats in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet bir ismin içinde başka bir ismin gülü dediğimiz şey tatlı kokardı.
enter your name and a friend's name. adınızı ve bir arkadaşınızın adını girin.
first name and last name ad ve soyad
first name second name ilk isim, ikinci isim
name and last name isim ve soyisim
title first name last name başlık soyadı soyadı
name and given name isim ve verilen isim
family name and given name. soyadı ve verilen isim.
first name and family name ad ve soyadı
family name given name soyadı verilen ad
last name, first name soyad ad
first name name ilk isim
name and family name isim ve soyadı
first name name surname adı soyadı
first name, middle initial, last or family name. ad, ikinci ad, soyadı veya soyadı.
bank name account name banka adı hesap adı
business name trading name işletme adı ticaret adı
i name m a name ben bir isim m
name or trade-name isim veya ticari isim
middle name name ikinci isim
first name middle initial and last name ad, orta ad ve soyadı
first name, initial, last name ad, ad, soyad
trade name, brand name ticari ad, marka adı
rights to a company name, trade name, business sign, şirket ismi, ticari isim, işletme imi,
given name family name verilen ad aile adı
part name bölüm adı
part of the name adın bir kısmı
as part of the name adın bir parçası olarak
part-part-whole yarı parça-bütün
part by part basis bölüm bazında bölüm
upper part and bottom part üst kısım ve alt kısım
let's go part by part bırakalım bölüm bölüm
rotating part and stationary part dönen parça ve sabit parça
on a part by part basis kısmen kısmen
if one part is honored, every part rejoices with it eğer bir kısım onurlandırılmışsa, her kısım onunla sevinir
part i and part ii bölüm i ve bölüm ii
bad name hatalı ad
baptismal name vaftiz ismi
big-name büyük isim
birth name doğum adı
brand-name marka adı
by-name isimle
chemical name kimyasal ad
christian name hıristiyan isim
clear one's name birinin adını sil
code-name kod adı
common name yaygın isim
day name gün adı
domain name alan adı
family name soyadı