name of the game, the

name of the game, the teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name of the game, the oyunun adı

name of the game, the terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from game to game oyundan oyuna
name of the game oyunun ismi
the name of the game oyunun adı
is the name of the game oyunun adı
name game isim oyunu
become the name of the game oyunun adı ol
your in-game name oyun içi ismin
name of our game oyunumuzun adı
is the name of the game with ile oyunun adı
whats in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet bir ismin içinde başka bir ismin gülü dediğimiz şey tatlı kokardı.
enter your name and a friend's name. adınızı ve bir arkadaşınızın adını girin.
first name and last name ad ve soyad
first name second name ilk isim, ikinci isim
name and last name isim ve soyisim
title first name last name başlık soyadı soyadı
name and given name isim ve verilen isim
family name and given name. soyadı ve verilen isim.
first name and family name ad ve soyadı
family name given name soyadı verilen ad
last name, first name soyad ad
first name name ilk isim
name and family name isim ve soyadı
first name name surname adı soyadı
first name, middle initial, last or family name. ad, ikinci ad, soyadı veya soyadı.
bank name account name banka adı hesap adı
business name trading name işletme adı ticaret adı
i name m a name ben bir isim m
name or trade-name isim veya ticari isim
middle name name ikinci isim
first name middle initial and last name ad, orta ad ve soyadı
first name, initial, last name ad, ad, soyad
trade name, brand name ticari ad, marka adı
rights to a company name, trade name, business sign, şirket ismi, ticari isim, işletme imi,
given name family name verilen ad aile adı
a game bir oyun
ahead of the game oyundan önce
arcade game arcade oyunu
badger game porsuk oyunu
ball game top oyunu
beat someone at his or her own game birisini kendi oyununda yenmek
big game büyük oyun
black game siyah keklik
board game masa oyunu
bounce game sıçrama oyunu
bowl game kase oyunu
closed game kapalı oyun
computer game bilgisayar oyunu
con game con oyunu
confidence game güven oyunu
console game konsol oyunu