name of the game

name of the game teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name of the game oyunun ismi