name after

name after teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name after adını vermek

name after terimi için benzer kelimeler ve anlamları

whats in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet bir ismin içinde başka bir ismin gülü dediğimiz şey tatlı kokardı.
enter your name and a friend's name. adınızı ve bir arkadaşınızın adını girin.
first name and last name ad ve soyad
first name second name ilk isim, ikinci isim
name and last name isim ve soyisim
title first name last name başlık soyadı soyadı
name and given name isim ve verilen isim
family name and given name. soyadı ve verilen isim.
first name and family name ad ve soyadı
family name given name soyadı verilen ad
last name, first name soyad ad
first name name ilk isim
name and family name isim ve soyadı
first name name surname adı soyadı
first name, middle initial, last or family name. ad, ikinci ad, soyadı veya soyadı.
bank name account name banka adı hesap adı
business name trading name işletme adı ticaret adı
i name m a name ben bir isim m
name or trade-name isim veya ticari isim
middle name name ikinci isim
first name middle initial and last name ad, orta ad ve soyadı
first name, initial, last name ad, ad, soyad
trade name, brand name ticari ad, marka adı
rights to a company name, trade name, business sign, şirket ismi, ticari isim, işletme imi,
given name family name verilen ad aile adı
name it after sonra adlandır
name after him ondan sonra isim
after his name adından sonra
name after you senden sonra isim
i was name after sonra isim oldum
takes its name after ismini sonra alır
name after registration kayıt olduktan sonra isim
called after the name of adından sonra aradı
name something after sonra bir şey söyle
name after himself kendinden sonra isim
name a street after sonra sokağa isim vermek
name a building after sonra bir binaya isim vermek
new name after sonra yeni isim
my name after benim adımdan sonra
letters after his name adından sonra gelen harfler
is named after the name adından sonra
it gets its name after sonra adını alır
after after 24 hours has elapsed 24 saat geçtikten sonra
print after after sonra yazdır
one after the other after birbiri ardına
bad name hatalı ad
baptismal name vaftiz ismi
big-name büyük isim
birth name doğum adı
brand-name marka adı