name

name teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
name isim

name terimi için benzer kelimeler ve anlamları

whats in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet bir ismin içinde başka bir ismin gülü dediğimiz şey tatlı kokardı.
enter your name and a friend's name. adınızı ve bir arkadaşınızın adını girin.
first name and last name ad ve soyad
first name second name ilk isim, ikinci isim
name and last name isim ve soyisim
title first name last name başlık soyadı soyadı
name and given name isim ve verilen isim
family name and given name. soyadı ve verilen isim.
first name and family name ad ve soyadı
family name given name soyadı verilen ad
last name, first name soyad ad
first name name ilk isim
name and family name isim ve soyadı
first name name surname adı soyadı
first name, middle initial, last or family name. ad, ikinci ad, soyadı veya soyadı.
bank name account name banka adı hesap adı
business name trading name işletme adı ticaret adı
i name m a name ben bir isim m
name or trade-name isim veya ticari isim
middle name name ikinci isim
first name middle initial and last name ad, orta ad ve soyadı
first name, initial, last name ad, ad, soyad
trade name, brand name ticari ad, marka adı
rights to a company name, trade name, business sign, şirket ismi, ticari isim, işletme imi,
given name family name verilen ad aile adı
bad name hatalı ad
baptismal name vaftiz ismi
big-name büyük isim
birth name doğum adı
brand-name marka adı
by-name isimle
chemical name kimyasal ad
christian name hıristiyan isim
clear one's name birinin adını sil
code-name kod adı
common name yaygın isim
day name gün adı
domain name alan adı
family name soyadı
first-name isim
font name yazı tipi adı
frailty, thy name is woman! kırılgan, adın kadın!
handle to one's name birinin ismine işlemek
household name ev adı
in name only sadece isimde
in one's name bir & # x27; adında
in the name of adına
last name soyadı
login-name kullanıcı adı
maiden name kızlık soyadı