namas kar

namas kar teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
namas kar namas kar