naloxone

naloxone teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naloxone nalokson

naloxone terimi için benzer kelimeler ve anlamları

naloxone hydrochloride nalokson hidroklorür
naloxone-3-glucuronide nalokson-3-glukuronid