naked singularity

naked singularity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naked singularity çıplak tekillik