naked singularity

naked singularity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naked singularity çıplak tekillik

naked singularity terimi için benzer kelimeler ve anlamları

singularity eşsizlik
singularity of purpose amaç tekilliği
event horizon singularity olay ufku tekilliği
our singularity bizim tekilliğimiz
geographical singularity coğrafi tekillik
a singularity tekillik
marked singularity belirgin tekillik
big bang singularity büyük patlama tekillik
quantum singularity kuantum tekillik
big singularity büyük tekillik
novelty a singularity yenilik tekillik
bare-naked çıplak çıplak
half-naked yarı çıplak
mother-naked anadan doğma
naked çıplak
naked and the dead çıplak ve ölü
naked as a jaybird bir jaybird gibi çıplak
naked eye çıplak göz
naked lady çıplak kadın
naked lunch çıplak öğle yemeği
naked mole rat çıplak köstebek sıçan
naked truth çıplak gerçek
naked virus çıplak virüs
naked-lady çıplak bayan
semi-naked yarı çıplak
stark-naked stark-çıplak
naked flame çıplak alev
with the naked eye çıplak gözle
stark naked çıplak çıplak
naked light çıplak ışık
naked short selling çıplak kısa satış
visible to the naked eye çıplak gözle görülebilir
strip naked çıplak şerit
get naked çıplak ol
stripped naked çıplak elimden
naked dna çıplak dna
half naked yarı çıplak
naked flame sources çıplak alev kaynakları
buck naked çıplak çıplak
naked power çıplak güç
by the naked eye çıplak gözle
totally naked tamamen çıplak
invisible to the naked eye çıplak gözle görünmez
i'm naked çıplakım
naked skin çıplak cilt
no naked flames çıplak alev yok
naked ambition çıplak hırs
naked bike çıplak bisiklet
clothe the naked çıplak giydirin
naked shorting çıplak kısa devre