naked eye

naked eye teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naked eye çıplak göz

naked eye terimi için benzer kelimeler ve anlamları

with the naked eye çıplak gözle
visible to the naked eye çıplak gözle görülebilir
by the naked eye çıplak gözle
invisible to the naked eye çıplak gözle görünmez
with a naked eye çıplak gözle
read with the naked eye çıplak gözle oku
not visible to the naked eye çıplak gözle görülemez
naked-eye examination çıplak göz muayenesi
see with the naked eye çıplak gözle görmek
visible with the naked eye çıplak gözle görülebilir
naked human eye çıplak insan gözü
be visible to the naked eye çıplak gözle görülebilir olmak
at naked eye çıplak gözle
be invisible to the naked eye çıplak gözle görünmez olmak
seen with the naked eye çıplak gözle görüldü
detected by the naked eye çıplak gözle algılandı
is invisible to the naked eye çıplak gözle görünmez
to spot with the naked eye çıplak gözle görmek
obvious to a naked eye. çıplak gözle aşikar.
be seen with naked eye çıplak gözle görmek
naked-eye stars çıplak gözle yıldızlar
o the naked eye o çıplak göz
seen by the naked eye çıplak gözle görüldü
obvious to the naked eye çıplak gözle aşikar
barely visible to the naked eye çıplak gözle zar zor görülebilir
for the naked eye çıplak göz için
apparent to naked eye. çıplak gözle görülür.
an eye for an eye göze göz
eye for an eye, an göze göz, bir
eye to eye göz göze
see eye to eye göz göze görmek
eye for an eye kısasa kısas
see eye to eye with göz göze görmek
don't see eye to eye göz göze gözle görmüyorum
saw eye to eye göze göz gördüm
not see eye to eye with göz göze gelmiyor
seeing eye to eye göz göze görmek
not see eye to eye göz göze görmemek
eye to eye contact göze göz teması
eye to eye gaze göz göze bakış
eye to eye with göz göze
we see eye to eye göz göze görüyoruz
look eye to eye göz göze bakmak
see eye to eye about göz göze bakmak
do not see eye to eye göz gözü görmüyor
seen eye to eye göz göze görüldü
come eye to eye göz göze gelmek
i don't see eye to eye göz göze gözle göremiyorum
eye to eye length boy uzunluğu
stand eye to eye göz göze gelmek