naked eye

naked eye teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naked eye çıplak göz