naked as a jaybird

naked as a jaybird teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı