naked

naked teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naked çıplak

naked terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bare-naked çıplak çıplak
half-naked yarı çıplak
mother-naked anadan doğma
naked and the dead çıplak ve ölü
naked as a jaybird bir jaybird gibi çıplak
naked eye çıplak göz
naked lady çıplak kadın
naked lunch çıplak öğle yemeği
naked mole rat çıplak köstebek sıçan
naked singularity çıplak tekillik
naked truth çıplak gerçek
naked virus çıplak virüs
naked-lady çıplak bayan
semi-naked yarı çıplak
stark-naked stark-çıplak
naked flame çıplak alev
with the naked eye çıplak gözle
stark naked çıplak çıplak
naked light çıplak ışık
naked short selling çıplak kısa satış
visible to the naked eye çıplak gözle görülebilir
strip naked çıplak şerit
get naked çıplak ol
stripped naked çıplak elimden
naked dna çıplak dna
half naked yarı çıplak
naked flame sources çıplak alev kaynakları
buck naked çıplak çıplak
naked power çıplak güç
by the naked eye çıplak gözle
totally naked tamamen çıplak
invisible to the naked eye çıplak gözle görünmez
i'm naked çıplakım
naked skin çıplak cilt
no naked flames çıplak alev yok
naked ambition çıplak hırs
naked bike çıplak bisiklet
clothe the naked çıplak giydirin
naked shorting çıplak kısa devre
naked children çıplak çocuklar
naked body çıplak vücut
no naked lights çıplak ışık yok
i am naked ben çıplakım
with a naked eye çıplak gözle
naked rock çıplak kaya
swimming naked çıplak yüzmek
getting naked çıplak olmak
naked feet çıplak ayak
go naked çıplak git
naked owner çıplak sahip