naive realism

naive realism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naive realism saf gerçekçilik

naive realism terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anti-realism anti-gerçekçilik
common-sense realism sağduyu gerçekçiliği
commonsense realism ortak gerçekçilik
conceptual realism kavramsal gerçekçilik
dirty realism kirli gerçekçilik
hyper-realism hiper-realizm
magic realism sihirli gerçekçilik
natural realism doğal gerçekçilik
new realism yeni gerçekçilik
realism gerçekçilik
sharp-focus realism keskin odaklı gerçekçilik
social realism sosyal gerçekçilik
socialist realism sosyalist gerçekçilik
ultra-realism ultra-gerçekçilik
magical realism büyülü gerçekçilik
gritty realism cesur gerçekçilik
cost realism maliyet gerçekçiliği
hard-headed realism başlı gerçekçilik
cinematic realism sinematik gerçekçilik
critical realism eleştirel gerçekçilik
moral realism ahlaki gerçekçilik
with realism gerçekçilik ile
in the style of magical realism büyülü gerçekçilik tarzında
level of realism gerçekçilik düzeyi
a sense of realism gerçekçilik duygusu
3-d realism 3 boyutlu gerçekçilik
scientific realism bilimsel gerçekçilik
realism genre gerçekçilik türü
extreme realism aşırı gerçekçilik
documentary realism belgesel gerçekçilik
theory of realism gerçekçilik teorisi
realism dictates gerçekçilik dikte eder
crudest realism en kaba gerçekçilik
leading realism önde gelen gerçekçilik
performed with realism gerçekçilik ile gerçekleştirilen
of magical realism büyülü gerçekçilik
behavioral realism davranışsal gerçekçilik
realism of assumptions varsayımların gerçekçiliği
impressive realism etkileyici gerçekçilik
classic realism klasik gerçekçilik
great realism büyük gerçekçilik
to strike a note of realism gerçekçilik notu vurmak
artistic realism sanatsal gerçekçilik
realism painting gerçekçilik resim
amazing realism şaşırtıcı gerçekçilik
pictorial realism resimsel gerçekçilik
employ realism gerçekçilik kullanmak
bid-realism teklif-realizm
product realism ürün gerçekçiliği
italian neo-realism italyan neo-gerçekçilik