naismith

naismith teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
naismith naismith

naismith terimi için benzer kelimeler ve anlamları

naismith's rule naismith'in kuralı