nailing strip

nailing strip teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nailing strip çivileme şeridi