nailing strip

nailing strip teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nailing strip çivileme şeridi

nailing strip terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nailing çivileme
soil nailing toprak çivilemesi
nailing down çivilemek
intramedullary nailing intramedüller çivileme
nailing machine çivileme makinası
nailing system çivileme sistemi
closed nailing kapalı çivileme
nailing flange çivileme flanşı
nailing plate çivileme plakası
retrograde nailing çivileme çivileme
nailing surface çivileme yüzeyi
ender nailing ender çivileme
open and close nailing aç ve kapat çivileme
femoral nailing femoral çivileme
face nailing çivilemek
closed intramedullary nailing kapalı intramedüller çivileme
nailing base çivileme tabanı
crate nailing kasa çivilemesi
proximal femoral nailing proksimal femoral çivileme
of soil nailing toprak çivileme
start nailing çivilemeye başla
i nailing it çiviliyorum
of nailing çivileme
nailing schedule çivileme programı
beauty strip güzellik şeridi
bimetallic strip bimetalik şerit
breaker strip kesici şerit
breaker-strip kesici şeridi
cant strip cant şeridi
caprivi strip caprivi şeridi
casparian strip kasparya şeridi
comic strip çizgi roman
dosing strip dozaj şeridi
drag strip sürükle şeridi
field-strip alan şeridi
film strip film şeridi
flight strip uçuş şeridi
fragrance strip koku şeridi
furring strip çapak şerit
landing strip iniş pisti
ledger strip defter şeridi
magnetic strip manyetik şerit
median strip ortanca şeridi
medium strip orta şerit
mobius strip mobius şeridi
nature strip doğa şeridi
new york strip new york şeridi
panel strip panel şeridi
parking strip park şeridi
parting strip ayırma şeridi