nail-patella syndrome

nail-patella syndrome teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nail-patella syndrome tırnak patella sendromu

nail-patella syndrome terimi için benzer kelimeler ve anlamları

to nail a nail çivi çakmak
patella dizkapağı
chondromalacia patella chondromalacia patella
patella fracture patella kırığı
patella tendon patella tendonu
patella tracking patella izleme
patella ferruginea patella ferruginea
patella dislocation patella çıkığı
patella tendon bearing patella tendon yatağı
patella glides patella kayar
patella luxation patella lüksü
patella strap patella kayışı
underside of the patella patellanın alt tarafı
dislocation of the patella patella çıkığı
patella instability patella instabilitesi
right patella sağ patella
knee patella diz patella
underneath the patella patellanın altında
chondromalacia of patella 717.7 patella kondromalazisi 717.7
patella, or kneecap patella veya dizkapağı
patella insertion patella yerleştirme
resurfacing patella yenileme yüzeyi
boat nail tekne çivisi
box nail kutu çivi
casing nail gövde çivisi
coffin nail tabut çivisi
common nail ortak tırnak
cut nail tırnak kesmek
dating nail çıkma çivi
dog nail köpek çivi
drive a nail into one's coffin bir tabutun içine çivi çakmak
face-nail yüz çivi
fight tooth and nail dişle tırnakla savaş
fine nail güzel tırnak
finishing nail bitirme çivi
for want of a nail the kingdom was lost bir çivi istemek için krallık kayboldu
form nail tırnak
half and half nail yarı yarıya
hippocratic nail hipokrat çivi
hit the nail on the head taşı gediğine oturtmak
ingrown nail içe çivi
nail tırnak
nail bar tırnak çubuğu
nail bed tırnak yatağı
nail bomb tırnak bombası
nail down yere mıhlamak
nail enamel çivi emaye
nail file tırnak törpüsü
nail fold tırnak kat
nail in one's coffin birinin tabutuna çivi çakmak