nail-biting

nail-biting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
nail-biting tırnak yemek

nail-biting terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nail biting tırnak yemek
nail-biting victory tırnak ısırma zaferi
to nail a nail çivi çakmak
birchbark biting birchbark ısırma
biting ısırma
biting housefly sinek ısırma
biting louse ısırma biti
biting mania ısırma mani
biting midge midge ısırma
biting point ısırma noktası
biting stage ısırma evresi
crib-biting beşik-ısırma
biting wind ısırmak rüzgar
biting insects ısırma böcekler
biting cold soğuk ısırmak
biting flies ısırma sinekler
biting edges ısırma kenarları
biting off ısırmak
biting the bullet mermiyi ısırmak
biting back geri ısırma
tail biting kuyruk ısırma
biting midges mideleri ısırma
biting your nails tırnaklarını yemek
biting nails ısırma çivileri
tongue biting dil ısırması
biting satire hiciv ısırma
biting down ısırma
biting my nails tırnaklarımı ısırmak
biting fly ısırma sineği
biting surface ısırma yüzeyi
cheek biting yanak ısırma
biting behavior ısırma davranışı
biting remarks ısırma açıklamalar
biting irregularities ısırma usulsüzlükleri
biting austerity ısırma kemer sıkma
biting the hand that feeds you seni besleyen eli ısırmak
night-biting gece-ısırma
lip biting dudak ısırmak
self-biting kendinden ısırma
biting force ısırma kuvveti
fish biting balık ısırma
biting words iğneleyici söz
biting weather hava durumu
biting frost donma
biting sarcasm alay ısırma
was biting ısırıyordu
biting and chewing ısırma ve çiğneme
stop biting ısırmayı kes
biting criticism ısırma eleştirisi
biting humour mizah ısırmak