g-20 meeting

g-20 meeting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-20 meeting g-20 toplantısı

g-20 meeting terimi için benzer kelimeler ve anlamları

meeting-by-meeting basis toplantı bazında toplantı
annual general meeting yıllık genel kurul toplantısı
camp meeting kamp toplantısı
experience meeting tecrübe toplantısı
extraordinary general meeting olağanüstü genel kurul
mass meeting kitle toplantısı
meeting toplantı
meeting house toplantı evi
meeting of the minds zihinlerin buluşması
meeting post toplantı yazısı
meeting rail toplantı rayı
meeting-house toplantı evi
monthly meeting aylık buluşma
prayer meeting dua toplantısı
race meeting yarış toplantısı
summit meeting zirve toplantısı
sunday-go-to-meeting pazar-go-to-toplantının
tent meeting çadır toplantısı
testimony meeting tanıklık toplantısı
town meeting kasaba toplantısı
watch meeting toplantı izle
yearly meeting yıllık toplantı
go-to-meeting buluşmaya git
quaker meeting sessiz toplantı
hold a meeting toplantı düzenlemek
board meeting yönetim kurulu toplantısı
meeting minutes görüşme süreleri
meeting room toplantı odası
arrange a meeting bir görüşme ayarla
kick off meeting açılış toplantısı
general meeting genel toplantı
meeting point buluşma noktası
i look forward to meeting you seninle tanışmayı dört gözle bekliyorum
looking forward to meeting you sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz
town hall meeting kasaba meclisi oturumu
set up a meeting toplantı ayarlamak
annual meeting yıllık toplantı
call a meeting toplantı çağrısı
meeting agenda toplantı gündemi
business meeting iş görüşmesi
minutes of meeting toplantı tutanağı
have a meeting bir toplantı var
held a meeting toplantı yaptı
adjourned meeting ertelenmiş toplantı
shareholders meeting hissedarlar toplantısı
meeting held toplantı yapıldı
meeting place buluşma yeri
i am looking forward to meeting you seninle tanışmak için can atıyorum
face to face meeting yüz yüze görüşme
meeting request toplantı isteği